Cờ lê - Mỏ lết

Kìm nước (Mỏ lết răng) 24"/600mm Stanley 87-626

Mã SP:  87-626

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 36"/900mm Stanley 87-627

Mã SP:  87-627

Liên hệ

Cờ lê lực hệ 1/4" 5-25Nm Stanley STMT73587

Mã SP:  STMT73587

Liên hệ

Cờ lê lực hệ 3/8" 10-50Nm Stanley STMT73588

Mã SP:  STMT73588

Liên hệ

Cờ lê lực hệ 1/2" 20-100Nm Stanley STMT73589

Mã SP:  STMT73589

Liên hệ

Cờ lê lực hệ 1/2" 40-200Nm Stanley STMT73590

Mã SP:  STMT73590

Liên hệ

Cờ lê lực hệ 1/2" 60-340Nm Stanley STMT73591

Mã SP:  STMT73591

Liên hệ

Cờ lê lực hệ 3/4" 150-750Nm Stanley STMT73592

Mã SP:  STMT73592

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 6mm Stanley 72-803

Mã SP:  72-803

Liên hệ